Klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan een keer voorkomen dat u een klacht heeft over onze organisatie of een van onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent en blijft over onze dienstverlening. Daarom vragen wij u uw klacht aan ons door te geven. Bespreek uw klacht eerst mondeling met uw bewindvoerder. Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt kunt u uw klacht schriftelijk indienen.

Stuur uw klacht per post naar:

Boelen Bewind
Postbus 15688
1001 ND  Amsterdam

Het is hierbij belangrijk om uw klacht zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven, zodat wij u een passende oplossing aan kunnen bieden. Mocht u, nadat de klachtenprocedure is doorlopen, niet tevreden zijn met de geboden oplossing dan kunt u beroep aantekenen bij de Branchevereniging.

  • Deze klachtenprocedure geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie.
  • De klager dient een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht te ontvangen. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft hebben plaatsgevonden. Ook bevat de bevestiging een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft
  • Binnen drie weken ontvangt klager schriftelijk bevestiging van ontvangst van de klacht.
  • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van een maand na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
  • De klacht dient binnen een periode van een maand na indiening van de klacht te worden afgehandeld.
  • De klacht bevat altijd de volgende onderdelen: naam en adres van de melder, de datum van vermelding van de klacht, een heldere omschrijving/onderbouwing van de klacht, de naam van de persoon tegen wie de klacht is gericht, indien aanwezig bewijsstukken toevoegen, ondertekening.
  • De klacht wordt geregistreerd in een intern klachtenregister welke door Boelen Bewind wordt beheerd. Dit klachtenregister wordt op verzoek getoond aan de Rechtbank.
  • Boelen Bewind is niet verplicht een klacht te behandelen in de volgende situaties: indien zij betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan; indien er langer dan 6 maanden tussen gedrag/handeling en indiening van de klacht is verstreken; indien de klager zicht vóór of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter heeft gewend; indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.
  • Mocht klager het niet eens zijn met een ongegrondverklaring van de klacht door Boelen Bewind dan kan klager zich wenden tot de Branchevereniging.