Veelgestelde vragen

Algemene vragen:

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo’n maatregel alleen over de financiën gaat, is sprake van (beschermings-)bewind. Een bewindvoerder krijgt dan het beheer en gezag over de “gelden en goederen” van de onder-bewind gestelde. Bewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen. Meer informatie vindt u op de pagina “Wat doen we”.

Load More

Als professioneel hulpverlener kunt u beschermingsbewind aanvragen voor uw cliënt. Indicatie’s voor bewindvoering zijn:

 • uw cliënt heeft moeite met het op orde houden van de administratie
 • uw cliënt heeft moeite met het begrijpen/lezen van post (bijv. analfabeet)
 • uw cliënt heeft problematische schulden
 • uw cliënt heeft een verstandelijke beperking
 • uw cliënt heeft psychische en/of verslavings klachten en daardoor problemen met financiën

 

Load More

Jaarlijks wordt elk dossier van de bewindvoerder door de kantonrechter gecontroleerd. Daarnaast vindt er een controle door een register-accountant plaats. Ook dient de bewindvoerder jaarlijks opnieuw een bepaald aantal studiepunten te behalen door middel van het volgen van training. Verder zijn er vanuit de rechtbank kwaliteitseisen opgesteld waar iemand aan moet voldoen alvorens deze bewindvoerder kan worden. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtspraak.

Load More

Bewind kunt u aanvragen als:

 • betrokkene zelf
 • echtgenoot of andere partner
 • familielid tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
 • degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder)
 • professional, de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt, de officier van justitie of het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene (als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd)

Load More

U kunt altijd schriftelijk een verzoek indienen bij de kantonrechter met het verzoek om het bewind op te heffen. Alleen de rechter beslist uiteindelijk of iemand in bewind of uit bewind gaat. Elke 5 jaar wordt de voortzetting van het bewind door de kantonrechter getoetst middels een evaluatie.

Automatische beëindiging

De maatregel eindigt automatisch:

 • aan het einde van de periode waarvoor de maatregel is opgelegd
 • door het overlijden van de betrokkene

Load More

De bewindvoerder stuurt de aanmeldingsformulieren naar de rechtbank in uw regio. Vervolgens krijgt u zo snel mogelijk bericht van de kantonrechter over uw aanvraag (of over uw verzoek om beëindiging van bewind) met een uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank. Als het bericht voor uw gevoel erg lang uitblijft, dan kunt u contact opnemen met de rechtbank in uw regio. Gemiddeld genomen duurt het tussen de 2 a 6 weken voor u bericht ontvangt.

 

Load More

Nee, met een inschrijving in de KvK komt u niet in aanmerking voor beschermingsbewind. Het hebben van een onderneming gaat gepaard met bepaalde financiële consequenties wat maakt dat beschermingsbewind bij ons niet mogelijk is.

Load More

U staat onder bewind:

Als u post van bijvoorbeeld een instantie of een deurwaarder/incassobureau heeft ontvangen dan stuurt u deze door naar Boelen Bewind. Bij de start van het bewind krijgt u informatie hoe u dit doet.

Load More

Boelen Bewind heeft een samenwerking voor waarneming met Bureau MetRespect uit Biddinghuizen. Mevrouw Hennie van Veen is de officiële waarnemer voor Boelen Bewind bij ziekte/uitval. Het telefoonnummer van Boelen Bewind zal worden doorgeschakeld naar de waarnemer.

Bureau MetRespect

Fruithof 27

8256 AP Biddinghuizen

06-52693888 (werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 14:00)

 

 

Load More

Schulden:

Schulden kunnen, ook in beschermingsbewind, oplopen. Dit blijven ze doen tot er een schuldenregeling is getroffen met alle schuldeisers. De reden dat schulden oplopen komt onder andere door rente, incassokosten en kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt. Hier kan de bewindvoerder niets tegen doen, schuldeisers mogen deze kosten bij u in rekening brengen. Wel is het de taak van de bewindvoerder om te voorkomen dat u nieuwe schulden maakt. Ook zal de bewindvoerder u aanmelden bij schuldhulpverlening als uw situatie stabiel genoeg is om aan de voorwaarden van de schuldhulpverlening te voldoen.

Load More

Nee, bewindvoering houdt niet in dat u in een schuldenregeling zit. Wel heeft de bewindvoerder een belangrijke rol in het meehelpen oplossen van uw schulden. Hij neemt van u de regie over voor de oplossing van uw schulden zodat u er geen omkijken meer naar heeft. Incassobureaus en deurwaarders verwijst u door naar de bewindvoerder. De bewindvoerder meldt u (zo nodig) aan bij de schuldhulpverlening. Dit wordt pas gedaan op het moment dat uw situatie financieel stabiel genoeg is. Om in de schuldhulpverlening te gaan moet u namelijk aan een aantal eisen van de schuldhulp voldoen. De bewindvoerder kent deze eisen en meldt u pas aan op het moment dat u aan alle eisen voldoet. Eerder aanmelden heeft anders namelijk geen zin. De bewindvoerder zal er zorg voor dragen dat alle benodigde papieren voor een schuldsaneringstraject worden aangeleverd bij de schuldhulpverlening. Tevens houdt hij in de gaten of schuldeisers de correcte beslagvrije voet hanteren.

Soms hoeft u niet te worden aangemeld bij de schuldhulpverlening en kan de bewindvoerder zelf een oplossing verzorgen voor uw schulden.

Load More

Nee, het feit dat uw schulden zijn afbetaald, uw WSNP traject afloopt of uw minnelijke regeling via de kredietbank bijna voorbij is wil niet zeggen dat de bewindvoering automatisch stopt. Bewindvoering staat daar los van. Wel kunt u bij de kantonrechter altijd schriftelijk een verzoek in dienen om het bewind stop te zetten. Ook kunt u met uw bewindvoerder praten over het stoppen van bewindvoering aan het eind van zo’n schuldentraject.

Uiteindelijk beslist de kantonrechter over het wel of niet stoppen van bewindvoering.

Load More

Het kan gebeuren dat, zelfs als je onder bewind staat, een deurwaarder aanbelt. Van belang is om aan de gerechtsdeurwaarder door te geven dat je onder bewind staat. Vervolgens verzoek je de deurwaarder contact op te nemen met de bewindvoerder. Laat ook de beschikking van de rechtbank zien. De bewindvoerder is namelijk jouw aanspreekpunt voor alle schuldeisers.

Load More