Veelgestelde vragen

Algemene vragen:

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo’n maatregel alleen over de financiën gaat, is sprake van (beschermings-)bewind. Een bewindvoerder krijgt dan het beheer en gezag over de “gelden en goederen” van de onder-bewind gestelde. Bewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen. Meer informatie vindt u op de pagina “Wat doen we”.

Neem contact op. Telefonisch of via de email zal er een eerste toets plaats vinden of beschermingsbewind mogelijk is. Vervolgens zal er een intake gesprek plaats vinden waar de bewindvoerder zal uitleggen wat beschermingsbewind precies inhoudt. De bewindvoerder zal u door de hele aanvraagprocedure heen begeleiden. Ook zal de bewindvoerder er uiteindelijk voor zorgen dat alle documenten bij de rechtbank worden ingeleverd. Immers, een verzoek tot onderbewindstelling verloopt altijd via de kantonrechter. Dit is een verzoek dat zonder advocaat kan worden afgehandeld.

U kunt ook via het beveiligde formulier op de website aanmelden.

Als professioneel hulpverlener kunt u beschermingsbewind aanvragen voor uw cliënt. Indicatie’s voor bewindvoering zijn:

 • uw cliënt heeft moeite met het op orde houden van de administratie
 • uw cliënt heeft moeite met het begrijpen/lezen van post (bijv. analfabeet) en/of opent post niet meer
 • u wilt uw cliënt beschermen tegen financieel misbruik
 • uw cliënt heeft problematische schulden
 • u treft stapels ongeopende enveloppen in een woning
 • uw cliënt heeft een verstandelijke beperking
 • uw cliënt heeft psychische en/of verslavings klachten en daardoor problemen met financiën
 • er liggen brieven van verschillende gerechtsdeurwaarders en incasso bureaus

U kunt altijd contact opnemen als u vragen heeft of eerst even wilt overleggen. Soms is bijvoorbeeld een andere ondersteuning zoals budgetbeheer een betere optie, of is een aanvraag bij de schuldhulpverlening of een buurtteam passender.

Jaarlijks wordt elk dossier van de bewindvoerder door de kantonrechter gecontroleerd. Daarnaast vindt er een controle door een register-accountant plaats. Ook dient de bewindvoerder jaarlijks opnieuw een bepaald aantal studiepunten te behalen door middel van het volgen van training. Verder zijn er vanuit de rechtbank kwaliteitseisen opgesteld waar iemand aan moet voldoen alvorens deze bewindvoerder kan worden. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtspraak.

Allereerst: Boelen Bewind biedt beschermingsbewind. U heeft dus te maken met een beschermingsbewindvoerder. Er zijn in Nederland 2 vormen van bewindvoering: WSNP-bewind en Beschermingsbewind. Alle twee worden uitgevoerd door een professional die zich “bewindvoerder” noemt. Dit kan tot heel veel verwarring leiden. Er zijn wel degelijk belangrijke verschillen tussen WSNP-bewind en Beschermingsbewind want het zijn totaal verschillende beroepen.

Neem bijvoorbeeld een timmerman of elektricien. Beiden worden bouwvakker genoemd maar het zijn totaal verschillende beroepen. Zo is het ook met beschermingsbewind en WSNP bewind.

Beide vormen kunnen wel naast elkaar bestaan; iemand kan een beschermingsbewindvoerder hebben en daarnaast ook een Wsnp-bewindvoerder voor het WSNP schuldentraject.

Een WSNP bewindvoerder controleert en houdt toezicht op het naleven van alle eisen waar de cliënt aan dient te voldoen tijdens een WSNP traject. U kunt niet zelf een WSNP bewindvoerder uitkiezen, de rechtbank wijst u een WSNP bewindvoerder toe in een WSNP traject. Het WSNP bewind stopt zodra het WSNP traject is beëindigd.

Een beschermingsbewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven en maakt een budgetplan. Ook zal de beschermingsbewindvoerder uw financiële belangen behartigen. U kunt zelf een beschermingsbewindvoerder uitkiezen. Beschermingsbewind stopt in de regel niet automatisch.

Jaarlijks vindt er bij elk dossier een controle plaats door de rechtbank. Dit gaat middels een zgn. “rekening en verantwoording”. Ook toetst de rechtbank jaarlijks of de onderneming aan alle huidige voorwaarden en kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast kan de cliënt online meekijken op de beheerrekening via het digitale portaal. Ook wordt het kantoor jaarlijks door een register accountant gecontroleerd. Daarbij vinden onder andere steekproefcontroles op de dossiers plaats. Deze verscherpte controles gelden sinds 2014.

Ja. De kantonrechter beslist over het verzoek tot onderbewindstelling. Ook andere wijzigingen verlopen altijd via de kantonrechter.

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door:

 • betrokkene zelf
 • echtgenoot of andere partner
 • familielid tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
 • degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder)
 • professional, de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt,
 • in zeer uitzonderlijke situaties (als er overduidelijk niemand verzoeker kan zijn) de officier van justitie of het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene

De bewindvoerder kan zelf nooit beschermingsbewind aanvragen. Wel zal de bewindvoerder u door het hele aanmeldproces heen begeleiden en van alle informatie voorzien.

De beschikking is het officiële bewijs van de rechtbank dat er beschermingsbewind is uitgesproken. In de beschikking staat alle noodzakelijke informatie die de bewindvoerder nodig heeft om aan de slag te kunnen gaan. Uit de beschikking blijkt dat de bewindvoerder toestemming heeft om de belangen te behartigen. Ook staat er in de beschikking vermeld welk tarief de bewindvoerder gaat hanteren voor de werkzaamheden. De beschikking wordt meestal binnen twee weken na uitspraak van de kantonrechter verzonden naar de betrokkenen en de bewindvoerder.

Boelen Bewind is volwaardig lid van brancheorganisatie NBBI (voorheen de NBPB, welke in 2022 met de NBBI is gefuseerd).

U kunt altijd schriftelijk een verzoek indienen bij de kantonrechter met het verzoek om het bewind op te heffen. Alleen de rechter beslist uiteindelijk of iemand in bewind of uit bewind gaat. Elke 5 jaar wordt de voortzetting van het bewind door de kantonrechter getoetst middels een evaluatie.

Als de reden van het beschermingsbewind problematische schulden was, en de schulden zijn zo goed als opgelost dan wordt er gestart met een afbouwtraject van het bewind. Dit afbouwtraject duurt meestal een aantal maanden.

Automatische beëindiging

De maatregel eindigt automatisch:

 • aan het einde van de periode waarvoor de maatregel is opgelegd
 • door het overlijden van de betrokkene

De bewindvoerder stuurt de aanmeldingsformulieren naar de afdeling kanton van de rechtbank in uw regio. Vervolgens krijgt u zo snel mogelijk bericht van de kantonrechter over uw aanvraag. Gemiddeld genomen ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging van het verzoek. En over het algemeen volgt binnen 6 tot 8 weken een uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank. Soms kan de rechter “op de stukken” het bewind uitspreken. Dan volgt er geen zitting maar ontvangt u gelijk de beschikking.

Als het bericht voor uw gevoel erg lang uitblijft, dan kunt u contact opnemen met de rechtbank in uw regio.

Iemand met een inschrijving als eenmanszaak/ZZP’er in de KvK kan onder bepaalde voorwaarden ook onder bewind. Wel dient er worden bekeken of de inschrijving bij de kamer van koophandel behouden kan blijven. Meestal zal deze inschrijving worden opgeheven als de onderneming niet levensvatbaar blijkt. De onzekere inkomsten brengen extra risico’s met zich mee, wat goed financieel beheer lastig kan maken. Ook moet de boekhouding worden bijgehouden en de zakelijke belastingaangiften worden gedaan. Dit zijn zaken die een bewindvoerder niet doet, maar door een boekhouder of accountant moeten worden uitgevoerd. Boelen Bewind neemt voorlopig geen aanmeldingen aan van ZZP’ers die een bewindvoerder zoeken.

U staat onder bewind:

Als u belangrijke post van bijvoorbeeld een instantie of een deurwaarder/incassobureau heeft ontvangen dan stuurt u deze gratis door naar het antwoordnummer van Boelen Bewind. Bij de start van het bewind krijgt u informatie hoe u dit doet, of neem contact op.

Boelen Bewind heeft een samenwerking voor waarneming met Bureau MetRespect uit Biddinghuizen. Mevrouw Hennie van Veen is de officiële waarnemer voor Boelen Bewind bij ziekte/uitval. Het telefoonnummer van Boelen Bewind zal worden doorgeschakeld naar de waarnemer.

Bureau MetRespect

Fruithof 27

8256 AP Biddinghuizen

06-52693888 (werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 14:00)

 

 

Daar is geen vaststaand antwoord op. Afhankelijk van inkomsten en uitgaven wordt het leefgeld vastgesteld. Hoe hoger het inkomen, hoe meer er te besteden is. De bewindvoerder maakt een budgetplan waarbij o.a. wordt uitgerekend hoeveel u per week of per maand uit kunt geven aan boodschappen zonder dat u daarbij in de financiële problemen dreigt te komen. Zo mogelijk probeert de bewindvoerder ook te sparen voor onvoorziene zaken. Ook zal worden afgelost op schulden, mochten die aanwezig zijn.

U moet goed met uw bewindvoerder samenwerken. U moet dus alle afspraken nakomen. De bewindvoerder beheert uw geld, maar kan nooit méér uitgeven dan er binnenkomt. Daardoor kan uw leefgeld soms heel krap zijn. Ook kan het gebeuren dat de bewindvoerder dingen die u graag zou willen kopen of doen, niet kan toestaan. Dan moet u proberen dat met de bewindvoerder op te lossen, bijvoorbeeld door af te spreken om voor een uitgave te gaan sparen.

De bewindvoerder dient bij een normaal bewind 17 uur per jaar aan het dossier te besteden. Bij een bewind op grond van problematische schulden is dit 22 uur per jaar.

Dit is gebaseerd op het geldende uurtarief en de door de rechtbank vastgestelde vergoeding. Meer informatie vindt u op:

https://www.nbpb.nl/wp-content/uploads/2019/10/2020-Tarieven-1.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/10/beloningen-in-de-regeling-beloning-curatoren-bewindvoerders-en-mentoren-worden-gewijzigd-voor-2020

Schulden:

Schulden kunnen, ook in beschermingsbewind, oplopen. Dit blijven ze doen tot er een schuldenregeling is getroffen met alle schuldeisers. De reden dat schulden oplopen komt onder andere door rente, incassokosten en kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt. Hier kan de bewindvoerder niets tegen ondernemen, schuldeisers mogen deze kosten bij de onder bewind gestelde in rekening brengen. Wel is het de taak van de bewindvoerder om te voorkomen dat u nieuwe schulden maakt en een situatie zo goed mogelijk te optimaliseren voor een schuldhulp traject. Ook zal de bewindvoerder u aanmelden bij schuldhulpverlening als uw situatie stabiel genoeg is om aan de voorwaarden van de schuldhulpverlening te voldoen. Er zijn strikte toelatingseisen tot een succesvol schuldhulp traject. Als u aan alle eisen voldoet zal de bewindvoerder u aanmelden bij de schuldhulpverlening en het nodige contact onderhouden met uw schuldhulpverlener.

Nee, bewindvoering houdt niet in dat u in een schuldenregeling zit. Wel heeft de bewindvoerder een belangrijke rol in het meehelpen oplossen van uw schulden. Hij neemt van u de regie over voor de oplossing van uw schulden zodat u er geen omkijken meer naar heeft. Incassobureaus en deurwaarders verwijst u door naar de bewindvoerder. De bewindvoerder meldt u (zo nodig) aan bij de schuldhulpverlening. Dit wordt pas gedaan op het moment dat uw situatie financieel stabiel genoeg is. Om in de schuldhulpverlening te gaan moet u namelijk aan een aantal eisen van de schuldhulp voldoen. De bewindvoerder kent deze eisen en meldt u pas aan op het moment dat u aan alle eisen voldoet. Eerder aanmelden heeft anders namelijk geen zin. De bewindvoerder zal er zorg voor dragen dat alle benodigde papieren voor een schuldsaneringstraject worden aangeleverd bij de schuldhulpverlening. Tevens houdt hij in de gaten of schuldeisers de correcte beslagvrije voet hanteren.

Soms hoeft u niet te worden aangemeld bij de schuldhulpverlening en kan de bewindvoerder zelf een oplossing verzorgen voor uw schulden.

Vlak voordat uw schulden zijn afgelost, zal de bewindvoerder met u een afbouwtraject opstarten. Stapsgewijs wordt er dan gewerkt aan de opheffing van het beschermingsbewind. Vervolgens wordt de kantonrechter ingelicht over het verloop van het afbouwtraject. Op die manier kan de rechter beter beslissen over het opheffen van het bewind.

Het kan gebeuren dat, zelfs als je onder bewind staat, een deurwaarder aanbelt. Van belang is om aan de gerechtsdeurwaarder door te geven dat je onder bewind staat. Vervolgens verzoek je de deurwaarder contact op te nemen met de bewindvoerder. Laat ook de beschikking van de rechtbank zien. De bewindvoerder is namelijk jouw aanspreekpunt voor alle schuldeisers.

Vanaf 1 januari 2014 worden bewinden op grond van problematische schulden automatisch vermeld in het centraal curatele- en bewindregister. Ook kan de rechter bij overige bewinden beslissen dat het bewind in het register wordt vermeld. Deze vermelding vindt plaats vanwege artikel 1:440 van het Burgerlijk Wetboek. Het geeft bedrijven de mogelijkheid om vooraf aan een verkoop te controleren of iemand onder bewind staat.

Voor hulpverleners:

Wij zijn ervaren in beschermingsbewind voor:

• cliënten met financiële problemen
• cliënten met (problematische) schulden
• cliënten die post niet meer open maken
• cliënten die niet bekend zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving
• ouderen die in een zorginstelling verblijven
• dementerende ouderen
• cliënten met een verstandelijke beperking
• cliënten met verslavingsproblemen
• chronisch psychiatrisch patiënten met verminderde zelfredzaamheid op administratief vlak

Indicatie’s voor bewindvoering kunnen zijn:

 • uw cliënt heeft moeite met het op orde houden van de administratie
 • uw cliënt heeft moeite met het begrijpen/lezen van post (bijv. analfabeet) en/of opent post niet meer
 • u wilt uw cliënt beschermen tegen financieel misbruik door anderen
 • u treft stapels ongeopende enveloppen in een woning
 • uw cliënt heeft lege keukenkastjes, een lege koelkast en altijd geld tekort
 • er liggen brieven van verschillende gerechtsdeurwaarders en incasso bureau’s

U hoeft vooraf geen intakeformulier in te vullen. Dit zal de bewindvoerder zoveel mogelijk tijdens het intake gesprek met de betrokkene invullen. De bewindvoerder zal u door het hele aanmeld proces heen begeleiden. Ook zal de bewindvoerder zorgen voor alle benodigde documenten en papieren. De bewindvoerder zal er ook zorg voor dragen dat de stukken bij de rechtbank worden aangeleverd.

Wat in ieder geval aanwezig moet zijn:

 • Betrokkene beschikt over een geldig identiteitsbewijs
 • Betrokkene beschikt over een inkomen (salaris/uitkering enz.)

Zodra uw aanmelding binnenkomt zal de bewindvoerder contact opnemen om de aanmelding door te nemen. Vervolgens zal er, zo mogelijk, een intake gesprek plaats vinden bij de betrokkene.

Het kan zijn dat u te maken heeft met een kwetsbare doelgroep die matig of slecht in staat is beslissingen te nemen over de financiën. Heeft u zorgen over de mate waarin uw cliënt is beschermd tegen financieel misbruik? Dan zijn er enkele maatregelen die u kan treffen om het misbruik te voorkomen of te stoppen. Beschermingsbewind is zo’n maatregel, maar u kunt bijvoorbeeld uw cliënt ook helpen door een daglimiet op de pas te laten instellen. U kunt hiervoor contact opnemen met de bank van uw cliënt. Doe dit ook als u vermoedens heeft van fraude, diefstal of misbruik.

Kijk ook eens op:

Veilig bankieren

Rabobank – Voorkomen van financieel misbruik

Ja, er zijn alternatieven voor beschermingsbewind. Boelen Bewind biedt geen andere diensten aan dan beschermingsbewind. Echter kunt u voor de cliënt ook budgetbeheer of inkomensbeheer overwegen. Let er wel op dat het beheer door een betrouwbare partij wordt uitgevoerd. Soms kan het ook helpen als u samen met uw cliënt een budgetplan opstelt en een tweede bankrekening opent welke voor leefgeld/boodschappen wordt gebruikt. Uw cliënt kan de bank dan verzoeken om wekelijks een vast bedrag naar deze tweede bankrekening over te maken. Dit kan soms helpen voor de cliënt om een beter inzicht te krijgen in wat er te besteden is.

Dient er meer advies te komen? Denk dan eens aan hulp van een budgetcoach of een budgettraining vanuit de gemeente.