Wat doen we

wat doen we
Wat is bewindvoering?

Onder bewind gesteld worden

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo’n maatregel alleen over de financiën gaat, is sprake van (beschermings-)bewind. Bewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen en gaat alleen over de gelden en goederen. Bewind gaat niet over u persoonlijk.

Wat is bewindvoering nu eigenlijk? 

In feite bestaan er twee soorten bewindvoerders namelijk: de beschermingsbewindvoerder en de zogenaamde WSNP bewindvoerder. In deze uitleg gaan wij het hebben over beschermingsbewind, dat is wat Boelen Bewind levert. Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand beschermingsbewind aanvraagt. Tegenwoordig is een van de voornaamste oorzaken het hebben van schulden of het niet begrijpen van post.

Schulden. Vaak lukt het mensen prima om zelf de schulden op te lossen, maar omdat het tegenwoordig best ingewikkeld is om dit zelf te doen kan er gekozen worden hulp in te schakelen van een beschermingsbewindvoerder. Deze zal het aanspreekpunt worden voor de schuldeisers en samen met u toewerken naar een oplossing van de schulden. Let op: de bewindvoerder is geen schuldhulpverlener. Ook staat beschermingsbewind los van een schuldhulp traject. Wel is bewindvoering een oplossing om een goede stabiele financiële basis te verzorgen wat in een schuldhulp traject zal helpen. De bewindvoerder zal (zo nodig) de aanmelding bij de schuldhulpverlening organiseren en coördineren.

Psychische gronden. Soms kan iemand vanwege een verstandelijke beperking, verslaving of psychische klachten niet zelf zijn vermogen meer beheren. De bewindvoerder helpt dan bij het beschermen van de goederen en gelden. Ook wordt er tegen verkwisting of financieel misbruik beschermd.

Doelgroep. Boelen Bewind kan ondersteuning bieden wanneer sprake is van problemen op geestelijke/lichamelijke grond (psychiatrie, verslavingsproblematiek, dementie, dakloosheid, autismespectrumstoornissen, licht verstandelijke beperking). Daarnaast bieden wij ook ondersteuning als er alleen maar sprake is van problematische schulden. Het kan ook zijn dat er zowel op geestelijk/lichamelijke als op grond van problematische schulden ondersteuning nodig is. Ook hier kunnen wij bij helpen.

Goederen. Een beschermingsbewindvoerder wordt door de rechtbank aangesteld om het beheer over de goederen en gelden (zowel positief als negatief) van de onder bewind gestelde over te nemen.  Verder onderhoudt de bewindvoerder contact met betrokken familie, hulpverleners, schuldeisers, incassobureau’s, deurwaarders en andere partijen.

Controle. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af bij de rechtbank via een zogenaamde rekening en verantwoording. De kantonrechter ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed uitvoert. Naast de controle door de rechtbank vindt er jaarlijks een door de rechtbank verplichte controle door de register accountant plaats. Tevens krijgt u inlog codes zodat u online mee kunt kijken. Boelen Bewind stuurt geen papieren overzichten maar werkt met een speciale login-pagina voor cliënten. Heeft u een inlog code ontvangen? Dan kunt u via de cliëntlogin pagina inloggen.

Hieronder zie je een video uit 2017 afkomstig van de Rechtspraak met een uitleg over wat bewindvoering is:

Enkele van de taken van een beschermings bewindvoerder zijn:

 • beheren van alle bankrekeningen & alle betalingen
 • behandelen dagelijkse post
 • opstellen digitaal maandoverzicht van inkomsten en uitgaven
 • schulden in kaart brengen / aanschrijven schuldeisers
 • aanspreekpunt zijn voor incassobureau en gerechtsdeurwaarder
 • aanmelden bij de schuldhulpverlening, samenwerken met de schuldhulpverlening
 • contact met de WSNP bewindvoerder
 • contact gemeenten/Belastingdienst e.a. instanties
 • contact met betrokken hulpverlening
 • uitkerings- of inkomensreparatie
 • aanvragen bijzondere bijstand voor kosten bewind (indien mogelijk)
 • toeslagen belastingdienst aanvragen/wijzigen
 • aanvragen kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen (indien mogelijk)
 • aanvragen gemeentelijke minimaregelingen
 • aangifte Inkomstenbelasting Box 1
 • afleggen rekening & verantwoording (verslag) aan de kantonrechter
 • werken aan zelfredzaamheid van cliënt (indien mogelijk)

Voor de volledigheid staan hieronder enkele zaken die de bewindvoerder niet voor de cliënt doet:

 • Verzekeringen afsluiten (dit loopt altijd via een assurantie adviseur)
 • Ingewikkelde nalatenschap afwikkelen
 • Belastingaangifte box 2 en 3 (deze besteden wij zo nodig uit)
 • Verhuizing
 • Ontruimen van de woning, dit besteden wij uit
 • Risicovol beleggen
 • Omzetbelasting of aangifte inkomstenbelasting als ondernemer (dit besteden wij zo nodig uit)

Meer informatie over bewindvoering vindt u op onderstaande link:

De rechtspraak

Informatie van de rijksoverheid

Bekijk ook eens onze pagina met antwoorden op veelgestelde vragen